Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství od Archanděla Michaela

3. 2. 2011

Poselství od Archanděla Michaela

TVOŘÍTE SVÉ OSOBNÍ SLUNEČNÍ SVĚTLO

Milovaní mistři,dech Stvořitele řídí celou existenci a vy jste plamenem, jejž vyživuje. Je nezbytné si uvědomit, že tvoříte své osobní SLUNEČNÍ SVĚTLO, které je odrazem vaší vlastní Božské podstaty.
Obrazek


Lidský myšlenkový proces se musí vyvinout až za hranice jazykových omezení. Prostřednictvím inspirace na lidstvo čeká obrovské bohatství informací. Musíte rozvinout svou schopnost intuice, abyste měli možnost obdržet moudrost Vesmírné Rady Světla. Tato moudrost však nepřijde zvenčí – vynoří se ve vaší vlastní Svaté Mysli a Svatém Srdci. Musíte vztáhnout ruku a uchopit ji, neboť nepřijde do mlhavých pozemských plání a sama vás nevyhledá.

Vyspělá spiritualita není nevědomou zkušeností. Musíte dosáhnout Božské úrovně, kterou sami budete moci udržet. Díky tomu budete bez přestání vdechovat Pránický Dech Života / Pevné Částice Podstaty Stvořitele, abyste mohli přijmout duchovní sílu z Řeky Života prostřednictvím své Osmé Čakry, tedy Hvězdy vaší Duše.

Posilující Dech Věčnosti otevírá cesty, které vedou k multidimenzionálním úrovním Tvůrčího vědomí. Musíte rozšířit svůj vnitřní rozhled a postupně změnit způsob, jakým myslíte a vnímáte.

Duch Stvořitele nemůže zůstat oddělen.

Duch do určitého stupně prostupuje veškerou existenci. Musíte rozšířit své vědomí a přijmout do něj nezměrnou šíři Stvoření.


Je třeba si uvědomit, že Střed Srdce našeho Otce/Matky Boha je ústředním bodem a základnou pro všechna náboženství.

Nikoli dogmata, pověry, pravidla a zákazy, ale láska, síla a dokonalost vyúsťují ve schopnost tvořit a prožívat světy krásy, rovnováhy a harmonie.

Když se mysl a srdce Boha projeví ve vás, stanete se částí Kolektivního Spasitele. Tak dojde k tvořivému naplnění vašeho osudu.
Jste Jiskrou Stvořitele – projevená Božská část vědomí – Klidný Bod v rámci Stvoření. Svět, ve kterém žijete, můžete buď obohacovat nebo znečišťovat. Jak jasný a hřejivý je váš Posvátný Oheň? Plane silně a zahřívá srdce druhých? Anebo je to skomírající plamínek, který nestačí ani na zahřátí vašeho vlastního srdce? Výraz „chladné srdce“ by neměl být spojován se skutečným Nositelem Božského Světla. Můžete putovat stinnými kraji s těmi, kteří je pomáhali tvořit, nebo můžete s potěšením kráčet obklopeni Božským Světlem.
Všichni znáte Dvanáct Paprsků Božského vědomí, které se nyní snažíte integrovat a přijmout za své. Avšak je zde ještě další velice důležitá část Stvoření, která dosud nebyla masám zpřístupněna. Všechny projevy v Omniverzu se skládají z upravené Energie ze Středu Srdce Nejvyššího Stvořitele. Existuje Mistrovské Stvořitelské Jádro Kosmického Vědomí, které obsahuje určité množství Esence Nejvyššího Stvořitele v Plném Spektru.
Otec a Matka Bůh tohoto vesmíru byli obdařeni dávkou těchto Stvořitelských atributů, vlastností a ctností. To je prvotní zdroj Tvůrčího Vědomí v tomto vesmíru, a vše je v rovnováze – vše si je navzájem rovné – a v harmonii.

Než byly Božské paprsky našeho Otce/Matky Boha vyzářeny do velké nicoty, bylo do vesmírného prázdna vysláno nezměrné množství mocných Paprsků Nejvyššího Stvořitele.

Tyto Stvořitelské Paprsky se přeměnily ve značné oblasti vesmírů s různou hustotou Světla a různými buňkami vědomí času, které obsahují věčná Božská schémata možností projevujících se ve hmotném světě.

Světelné membrány tvoří určité bariéry, takže jednotlivé pod-vesmíry jsou od sebe pevně odděleny. Bez zvláštního Božského povolení přitom nelze tyto bariéry Světelných linií překlenout.

Některé tyto Stvořitelské Paprsky jsou mnohem širší než ostatní, a objevilo se také několik tenkých Světelných membrán, které obsahují kódování buněk času v rámci pyramid Světla. V každém energetickém poli a dimenzionální oblasti Stvoření existují živoucí pyramidy Světla/života. Světlo Stvořitele plyne z pokladnic Světla tvarovaných do pyramid a je využito Elohim a Staviteli Forem k vytvoření nových kreativních tvarů podle pokynů Otce/Matky Boha. Každá hvězda v galaxii je průsečíkem energetických vibrací. Každý člověk funguje jako živoucí hvězda a je schopen přijímat i předávat vibrace harmonických frekvencí v závislosti na stupni svého vědomí. Jak je vám již známo, těmto frekvencím se říká Píseň vaší Duše. Jste Světelným bodem, zářivou Jiskrou Božství. Tento vesmír se skládá z jedné rozsáhlé Nebeské Písně Duše.

Z Podstaty Středu Srdce našeho Otce/Matky Boha byla projevena Podstata Synů/Dcer – Spolustvořitelů. Tyto nádherné bytosti jsou nižšími odrazy síly a vznešenosti našich Božských Rodičů, stejně jako náš Otec/Matka Bůh je nižším odrazem Nejvyššího Stvořitele.

V tomto konkrétním vesmíru lze najít tři hlavní rozdělení. Naše vysvětlení je velice zjednodušené, neboť proces stvoření je pro lidskou mysl až příliš složitý, než aby jej mohla pochopit.

1.
Z Podstaty obsažené v Mistrovském Jádru Kosmického Vědomí, které bylo zmíněno výše, bylo v rámci tohoto univerzálního celku vytvořeno určité množství pod-vesmírů s ženskými i mužskými atributy, vlastnostmi a ctnostmi Božského Světla v dokonalé shodě a rovnováze.
2.
Avšak, když byla stvořena většina těchto pod-vesmírů, převážná část sil tvůrčího procesu byla přiřazena buď k mužským nebo k ženským atributům Tvůrčího vědomí. V polovině pod-vesmírných Božích otisků/plánů byly zdůrazněny vlastnosti Otce/Syna, tedy Boží vůle, síla a záměr, vlastnosti zaměřené na mysl, směrem ven. V podpůrné pozici pak k nim byly do nitra a na intuici zaměřené soucitné, vyživující vlastnosti Matky/Dcery.
3.
Stejné množství pod-vesmírů s vlastnostmi a ctnostmi Matky/Dcery je také v nadřazené pozici, zatímco atributy Otce/Syna jim zůstaly podřízené. Copak jsme vám neřekli, že tento vesmír by se mohl nazývat vesmír velké a jedinečné rozmanitosti? Toto univerzum bylo stvořeno jako univerz-ita pro vás, Hvězdná Semínka Omniverza. V podstatě však byla nepopsatelná rozmanitost a rozlehlost Stvoření navržena, aby se Stvořitel mohl – MOHLO – zažít v nekonečných obměnách sebe sama.

Náš pod-vesmír byl od počátku především vesmírnou zkušeností Otce/Syna. Naše Matka Bůh a nádherné vlastnosti Bohyně zde vždy byly přítomné, ale ne v plném jasu a Podstatě jejího Bytí.

Nyní nastal čas, aby se Stvořitelovy aspekty Matky/Dcery a Otce/Syna navrátily zpět do rovnocenného vztahu. Tento zázračný vývojový proces nyní probíhá v celém tomto vesmíru a pro veškeré stvoření v něm obsažené.
Všechny dimenze a pod-dimenze obsahují bezpočet variací Polí neboli Stavů Vědomí, od stavu téměř naprosto nevědomého vnímání sebe sama až ke konečnému stavu plného uvědomění, JSEM KTERÝ JSEM našeho Otce/Matky Boha.

Probuzení Sebe sama z nevědomého stavu Bytí je jeden z nejdramatičtějších kroků ve vývojovém procesu lidstva. Abyste se stali Sebe-uvědomělými, musíte pochopit to, co se odehrává ve vašem osobním světě.

Musíte zostřit své myšlení a naučit se žít v každém okamžiku, jinými slovy v PŘÍTOMNOSTI.

Abyste došli ke zkušenostem a moudrosti, je třeba myslet na to, co si chcete pamatovat, co si přejete uchovat v obsahu své paměti.

Člověk, který si není vědom Sebe sama, náhodně proplouvá životem a většinou nepřemýšlí o možných důsledcích svých činů. Nechává se ovládat vrtochy osudu.


Vy, jako hledači Cesty, musíte být zasvěceni do Pyramidálních funkcí Světla, než budete moci postoupit na další vývojový stupeň, do další buňky vědomí času.

Lidské tvoření je jen malou součástí mnohem většího a vznešenějšího tvůrčího procesu.

Proto jsme kladli tak velký důraz na to, aby byla vytvořena vaše osobní Pyramida Světla v páté dimenzi.

Proto jsme vám dali velmi podrobné pokyny týkající se toho, jaké pyramidy Světla jsou vám dostupné a jak důležitou roli hrají v procesu vzestupu.

Hvězdnými Semínky nejste nazýváni bezdůvodně, neboť až se budete navracet k Sebe-mistrovství, započnete proces tvoření Životních Kódů Krystalických Semínek, tedy nový proces vývoje, který bude použit v další nadcházející Zlaté Galaxii.

Tento proces je součástí Kruhu v rámci Kruhového Tvůrčího Procesu, o němž vám povíme již brzy. Prozatím vás žádáme, abyste se učili to, co jsme vám již odhalili, a snažili se pochopit vesmírné schéma, které jsme zakotvili ve vašich myslích, abyste porozuměli další vlně zázračných kosmických událostí, které probíhají před vašima očima.

OTÁZKA: “Zdá se, že někteří lidé přijdou do tohoto života s očividnými dary – léčebnými a dalšími duševními schopnostmi. Jak může průměrný člověk vědět, co jsou jeho či její dary, které může lidstvu nabídnout, když je ani oni sami neznají i přes vřelou touhu být ve službě ve spojení s ostatními pracovníky Světla?

RONNINA ODPOVĚĎ: „Drahá srdce, jen hrstka lidí objeví své stvořitelské/duchovní dary brzy během života. Lidé mohou mít zájem či touhu zdokonalit některá svá nadání, avšak všichni, které znám, museli zakusit mnoho stránek života a projít mnoha zkouškami a prověrkami, aby postupně během času vyvinuli své nadání.

Přestože já jsem měla několikrát během života různé zkušenosti v duchovní oblasti, silná touha nalézt duchovní moudrost se u mne objevila až dlouho po padesátce.

Když se snažíte vyrovnat a harmonizovat četné stránky své Bytosti, dary se postupně začnou objevovat.

Vždy na vás čeká nějaká stránka vašeho Vyššího Já, aby se s vámi mohla spojit, usadit se ve vašem Svatém Srdci a s každým propojením s vaším Duchovním Já vám budou přístupné další dary/nadání/moudrost.


Vyžaduje to práci, odhodlání a výdrž, ale já sama mohu dosvědčit, že ta námaha stojí za to.

Jsme na Zemi, abychom tvořili společně s naším Otcem/Matkou Bohem. Dary Ducha jsou přístupné každému z nás, ale musíme si dát tu práci, obrátit se do sebe a natáhnout se ven, abychom na ně dosáhli.

Milovaný Michael nám již tolikrát říkal:
Při své snaze zdokonalit svá nadání a nalézt svou vášeň se zbavte všeho, co vám na vašem životě nevyhovuje.

I kdybyste udělali jen to, že se stanete Pochodněmi Světla a budete do světa šířit záření našeho Otce/Matky Boha, bude to stačit.“NA ZÁKLADĚ VÝŠE POLOŽENÉ OTÁZKY NÁM ARCHANDĚL MICHAEL UKAZUJE ČTYŘI HLAVNÍ OBLASTI ŽIVOTNÍCH POUČENÍ

* Musíte se napojit, rozvinout a zdokonalit dary a nadání, které si s sebou v každém životě nesete.

Objevíte nutnost, touhu či potřebu zdokonalit určité nedostatečně vyvinuté talenty a schopnosti.

Ovšem musíte vynaložit snahu i čas, abyste v každém svém záměru uspěli.

Čas od času se člověk, který je již daleko na své cestě k mistrovství, inkarnuje s určitými geniálními schopnostmi, které zvládnul zdokonalit v předchozích životech.

To se stává čím dál tím častěji v případě starých Duší, které se inkarnují v této zrychlené době transformace.

* Naleznete některé negativní vlastnosti či zlozvyky a závislosti, které budou zdůrazněny, abyste je mohli rozpustit, pozměnit či zlepšit, navrátit se tím do rovnováhy a harmonie a započít proces růstu Duše a Sebe-uvědomění.

* Budou se objevovat věci, se kterými nebudete souznít a budete na ně mít ostře vyhraněné názory - skutečnosti, které nebudete schvalovat a které ve vás mohou způsobit rozladění, neštěstí a nepohodu.

Některé z těchto věcí nebudete moci změnit, proto je musíte přijmout a usilovat o to, abyste si za daných podmínek z dané situace vyšli co nejlépe.

* Avšak nejdůležitějším životním poučením je nutnost zapojit svou Duši a vykročit na cestu znovusjednocení s četnými aspekty vaší Božské přirozenosti.

Vše ostatní bude následovat.

Moji hrdinové, je známo, že během vašeho postupu zrychlenými procesy, které nyní způsobují dramatické změny všude na vašem světě, pro vás může nastat mnoho bolesti, nejistoty a strachu. Vězte, že společně všechny nepřízně překonáme. Naším posláním je otevírat cestu každé milé Duši, která projeví touhu navrátit se k harmonii.

Vězte, že každý z vás může způsobit změnu. Když váháte, potřebujete inspiraci či sílu, přijďte do své Světelné Pyramidy a my vám dáme odvahu, pozvedneme vás a budeme vás inspirovat.

Když se budete cítit osamělí a nemilovaní, ponořte se do středu svého Svatého Srdce a my tam na vás budeme čekat, abychom vás mohli naplnit zářící láskou našeho Otce/Matky Boha.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

Přijala Ronna Herman
© www.ronnastar.com

přeložila Zuzka D ( www.transformace.info)