Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deset zásahů Krista

7. 4. 2011


Osobní duchovní disciplíny

1. Prvním zásahem shůry je odstranění umělé přepážky ze zvláštní éterické substance podobné bílkovinné směsi, jíž je chráněno hmotné buněčné jádro. Ta brání průtoku vyšších silových proudů uvádějících mozkové buňky do činnosti. Rozpuštěním oné přepážky se kapacita mozku zvýší, jeho systém se  posílí a unese ničivé kosmické siloproudy, které již nyní tělo ohrožují a teprve budou nebezpečím větším než byly války.

Tímto zásahem bude zabezpečeno přežití hrozivých let, v nichž Země a lidstvo je vystaveno nejen  vystupňovaným silovým náporům z vesmíru, ale je i jinak napadáno přímo z říší démonů (pekelné mocnosti). Mimoto uvolněná mozková oblast okamžitě vstoupí do své funkce propojovatele se sférami vyšších bytostí, čímž i jejich pomoc lidstvu nabude reálných podmínek a rychle se rozvine. Uvolnění mozkových rezerv potrvá po čas působení zvláštní sedmileté milosti. Začne ihned po oznámení připravované akce těm, kdo jsou povoláni na tomto úkolu s anděli spolupracovat. Zásah začne od nich. Oni první pocítí dotek ruky Všemohoucího na své hlavě, která ji otevře pro přijímání i vydávání duchovních energií a životních sil Božích. Jejich mozek začne působit skrytou kapacitou umožňující přímé zapojení na proudy andělské, na jejich mentální vlny i silová pole, z nichž je složen jejich jemný sférický tělový systém

 

2. Druhý zásah bude vložen do srdeční, nervové, svalové a cévní soustavy, vypovídající služby dříve, než lépe fundovaný systém mozkový, pod tlakem rozpoutaných fyzikálních bouří i mentálními proudy, které přešly do chaosu, jehož strašné víry rozkládají cévní struktury. Tento zásah se promítne ve dvou dimenzích:

a) Dodáním vyšší speciální energie do silových polí ústřední srdeční oblasti, která posílí jejich duchovní náboje, v nichž značně ochably vztahové a indukční impulzy i mechanismy určitých elektromagnetických siloproudů, rozvádějících krevní toky rovnoměrně a náležitě rozptýleně do všech tkání.

b) Pevným, dokonalejším zapojením srdečního systému na nejvyšší nervové  ústrojí, v němž sídlí a jsou činné duchovní principy umocňující vnitřní  vůli, dávající psychickou rovnováhu pocitovou, představovou a mentální.

 Rovnováha psychická je souběžně i silovou stabilitou srdeční fyziologické  soustavy, není-li ona již v zárodku porušena orgánovou deformací. Duchovní  principy dosud plně nezapojené na tělesnou srdeční činnost a nyní uvedeny do přímých kontaktů s ní, vytvoří dokonalejší její systém a tím akceschopnost všech tělesných funkcí


3. Třetí zásah uvolní průtok životních potencí soustředěných ve skrytém centru v páteřním kořeni a rozváděných tělem sítí miniaturních kanálků. Jejich činnost je velice utlumena, průtok takřka zastaven, neboť je řádově vázán na vnitřní duchovní stav člověka, nebo alespoň na vyšší citový život,  víru a lásku člověka. Uzavření či zúžení průtoku těchto krajních životností má za následek odumírání krevní plazmy, snížení, někdy i zastavení hormonálních sekrecí nebo chaos v jejich uspořádání i celkové otupění, nervovou ochablost a ztlumenou schopnost pracovní i pohybovo

 

 

4. Čtvrtý zásah uvede v chod speciálním, nově sestaveným duchovním impulzem velmi již zpomalený, chabě fungující žlázový systém, který propojuje a sjednocuje duševní chtění s jeho tělesnými projevy. Není-li v náležité funkci, vláda duše nad tělem je znemožněna, jeho vitalita se ztrácí a tělesné soustavy jedna za druhou se rozkládají

5. Pátý zásah dá zapojení břišních orgánů na vyšší tělesné systémy andělů, přímé zvláštní propojení s těmi jejich oblastmi, které v určité analogii  k zažívacím lidským orgánům zpracovávají látky a prvky svých sfér bez složitých procesů přeměn jedné kategorie ve druhou a bez jakýchkoli odpadových (vyměšovacích) produktů. Dokonalý systém látkových přeměn aplikovaný na systém lidský odstraní břišní orgánové napětí, přetížení a uvolní je pro speciální funkce, totiž jako kontrolní a radarové zařízení organismu,  které je schopno signalizovat každou situační připravovanou i realizovanou  změnu prostorovou, jevovou a silovou, a to nejen v oblasti fyzické, ale  především v duševním a mentálním světě; tyto informace (jakési tiché, avšak určité předtuchy) pak přenášet do vědomí a tím mobilizovat duševní  i fyzické síly k obraně (hrozí-li nebezpečí) nebo k určité návazné akci.

6. Šestý zásah speciálními éterickými silami vyrovná značný úbytek základních i vyšších biochemických tělesných látek, které si již ochablý systém nedovede obnovit ani přílivem syntetických náhražek. Tento stav zaviňuje rychlé a předčasné stárnutí důležitých buněk, znemožňuje jakoukoli regeneraci.  Životodárné silice budou dodány tělu zvláštním, nyní otvíraným kanálem, který byl do této doby takřka nepropustný odchýlením se člověka od duchovních zdrojů života a přimknutím se k látkám Země a její hmoty


7. Sedmý zásah přemístí svalová napětí a energii jimi vyvolanou z drobných center do jedné ústřední akumulační energetické komory, odkud bude rozváděna do páteřní oblasti, kde začínají transformační procesy, které potřebují nesmírné množství energií všech kategorií

8. Osmý zásah vytvoří nové a značně rozsáhlé frekvenční pole kolem celé tělesné oblasti pronikáním jí vysoce efektivními silovými proudy, jaké umí vytvářet a koncentrovat vyšší kosmické bytosti (andělé) pro nadlehčení  svého těla a pro beztížný a nesmírně rychlý pohyb. Toto opatření je prvou  fází příprav na trvalý život člověka v jiné prostorové dimenzi a v jiné tělové sestavě


9. Devátý zásah vloží pod celou plochu pokožky a zvláště do tváře zvláštní  fluidní vložku, která jednak dodá regenerační látky pro udržení lepšího, důstojnějšího vzhledu člověka i ve staršímtělesném věku a také zabrání  průniku ostře dráždivých či přímo toxických látek do vnitřního organismu

10. Desátý zásah dá tělu člověka jinou tvarovou formu - to však až na konci  transformačního procesu, kdy tělo bude proniknuto zářením a podobno třpytné hvězdě vznese se do kosmického prostoru.